Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łęczyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łęczyńskim

Od 4 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w Powiecie Łęczyńskim rozpoczynają działalność punkty prowadzone przez Powiat Łęczyński oraz wyłonioną w konkursie ofert organizację pozarządową Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Oba punkty mieszczą się w tym samym miejscu - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, I piętro pokój Nr 18. Pomoc będzie można uzyskać przez pięć dni w tygodniu; w godzinach 8.00 – 12.00 będzie czynny punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński a w godzinach 13.00 – 17.00 punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.


Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wykazuje przez: 
1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Poniżej harmonogram pracy punktu prowadzonego przez Powiat Łęczyński.
Harmonogram udzielania pomocy prawnej przez radców prawnych zatrudnionych przez Powiat Łęczyński w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Łęcznej w godzinach od 8.00 do 12.00


styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
poniedziałek Agata Grudzińska
wtorek  - Beata Dudzińska
środa  - Marzena Zygo
czwartek  - Arkadiusz Słabek
piątek -  Maria Leśniak-Gorgol

Harmonogram udzielania pomocy prawnej przez adwokatów zatrudnionych przez Powiat Łęczyński w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Łęcznej w godzinach od 8.00 do 12.00

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
poniedziałek - Sławomir Sokołowski
wtorek - Zamiennie jeden 
środa  - Krzysztof Słabek
czwartek  - Przemysław Pietruszka
piątek  - Elwira Kister


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót