Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn 1.12.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn 1.12.2015

OŚ.6220.17.2014.2015
Wójt Gminy Spiczyn działając na podstawie art. 74 ust. 3,   art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U.  2013  poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a
strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości,  że na podstawie art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /  Dz. U.  2013  poz. 1235 z późn. zm.) w dniu 01.12.2015 r.  wydana została decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn” w miejscowości Spiczyn, Stawek, Ludwików  i Kijany.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łęcznej można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn, Spiczyn 10 C   w pokoju Nr 2 w godzinach pracy urzędu od dnia 02.12.2015 r. do 24.12.2015 r.
 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) strony postępowania są zawiadamiane  o istotnych ustaleniach w ramach toczącego się postępowania w formie obwieszczeń.
 
Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Spiczyn oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn.
 
 
 
WÓJT GMINY
 
mgr inż. Dorota Szczęsna
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót