Aktualności

Opis włączenia mieszkańców w procesy tworzenia LSR POLESIE

Opis włączenia mieszkańców w procesy tworzenia LSR POLESIE

Strategia LSR Polesie budowana będzie według metody partycypacyjno-eksperckiej, czyli uspołecznionej, w której równoważne jest doświadczenie konsultantów oraz wiedza i potencjał społeczności lokalnych. Konsultanci wniosą ze sobą doświadczenie eksperckie, których główną zaletą jest brak zaangażowania emocjonalnego i spojrzenie na obszar projektowy „z zewnątrz” oraz jego niezależna ocena.

Metoda partycypacyjno-ekspercka zakłada silną współpracę konsultantów i ekspertów ze społecznością lokalną na każdym etapie opracowywania dokumentu. Łączy ona zalety obu podejść metodycznych (eksperckiego i partycypacyjnego), a polega na tym, że:

  • część prac wykonywana została w wersji uczestniczącej (partycypacyjnej) z udziałem władz samorządowych, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych z obszaru projektowego,
  • część prac wykonali konsultanci i eksperci, wykorzystując dane także pozyskane od społeczności lokalnych,
  • wyniki prac konsultantów zostały udostępnione i skonsultowane z samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,

 

O kształcie LSR w związku z powyższym stanowi gremium osób wypracowujących elementy zarysu planu strategicznego (w tym oceny, diagnozy oraz możliwości rozwojowych), w skład którego wchodzą:

  • przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy urzędów,
  • przedstawiciele organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń
  • przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji lokalnych i innych grup interesów,
  • inne osoby o wysokiej aktywności lub pozycji społecznej – tzw. lokalne autorytety, lokalni liderzy, którzy zgłoszą chęć włączenia się do pracy nad Strategią LSR
  • konsultanci zewnętrzni.

 

Głównymi formami włączania mieszkańców (NGO, JST, Biznes,) w proces przygotowywania LSR Polesie  są wykorzystane w tym celu techniki partycypacyjne. 

Spośród planowane do wdrożenia technik partycypacyjnych 5 metod ma charakter spotkań grupowych (warsztaty przyszłościowe, badania fokusowe, grupy robocze, spacer badawczy, spotkanie konsultacyjne). Ponadto zostaną przeprowadzone badania ankietowe oraz wywiady indywidualne.

 

1. Warsztaty przyszłościowe (9 spotkań- w każdej z gmin LGD)

Cel: analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępne planowanie celów LSR 

Grupa: 15-25 osób

Czas trwania: 3h

Moderator: tak

Dobór uczestników: przedstawiciele JST, NGO, Biznesu, mieszkańcy

Dodatkowe: Moderowana dyskusja grupowa, opiera się o scenariusz.

Przebieg:

Faza przygotowawcza

W jej trakcie grupa zapoznaje się ze sobą (to bardzo ważne ze względu na wspólną intensywną pracę podczas kolejnych faz) oraz zaznajamia się z regułami spotkania.

Faza krytyki

Podczas tej części warsztatu uczestnicy wspólnie poszukują negatywnych aspektów opracowywanej sprawy (np. miejscowości), określają słabe strony, problemy i niedoskonałości, które należy rozwiązać. Efekty tej pracy są szczegółowo zapisywane i omawiane. Tym samym rozmowa o negatywnych aspektach tematu jest zawieszana.

Faza utopii

W trakcie tej fazy zadaniem uczestników jest zbudowanie wspólnej, utopijnej wizji, która odpowiadałaby na wszystkie potrzeby, rozwiązywałaby zidentyfikowane wcześniej problemy, była „światem idealnym”. Ważne, aby w trakcie tego etapu pracy zapomnieć o wszelkich ograniczeniach i budować odważną wizję. Faza ta, podobnie jak poprzednia, kończy się prezentacją wypracowanych scenariuszy.

Faza realizacji

Jej celem jest „rozpisanie” stworzonych wizji na konkretne działania. Planowane przedsięwzięcia i kroki powinny bazować na dostępnych zasobach (lub wskazywać na źródło umożliwiające zdobycie nowych), określać kto i jak powinien dane działanie zrealizować (czyich kompetencji i możliwości ono wymaga).

 

2. Badanie focusowe (2 spotkania dla przedsiębiorców ze wszystkich gmin w Cycowie i Łęcznej)

Cel: poznanie potrzeb / opinii grupy przedsiębiorców na temat uczestnictwa w programie 

Grupa: 8-12 osób

Czas trwania: 2h

Moderator: tak

Dobór uczestników: zależy od organizatora

Dodatkowe: Moderowana dyskusja grupowa, opiera się o scenariusz.

Przebieg:

1. Przygotowanie scenariusza

2. Pilotaż scenariusza

3. Rekrutacja uczestników

4. Realizacja fokusa

5. Opracowanie wyników

 

3. Badania ankietowe (9 gmin LGD)

Cel: poznanie zachowań i rozkładu deklaracji reprezentatywnej grupy przedsiębiorców na temat uczestnictwa w programie

Grupa: od 40 do 100

Czas trwania:  wypełnienie kwestionariusza 15 min

Moderator: badacz (w przypadku kwestionariuszy realizowanych osobiście)

Dobór uczestników: reprezentatywny, zależy od organizatora

Przebieg:

1. Przygotowanie kwestionariusza

2. Pilotaż kwestionariusza

3. Rekrutacja respondentów

4. Realizacja badania

5. Opracowanie wyników

 

4. Grupy robocze (2 spotkania dla przedsiębiorców ze wszystkich gmin w Ludwinie i Spiczynie):

Cel: zaawansowana praca nad tematem projektów parasolowych

Grupa: ok. 5-20 osób

Czas trwania: w zależności od potrzeb (długość trwania procesu, częstość spotkań)

Moderator: prowadzący pracom grupy, przewodniczący obrad

Dobór uczestników: zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami

Opis: podział zadań, możliwa praca indywidualna, cykliczne podsumowywanie prac i wyznaczanie kolejnych zadań

 

5. Wywiad indywidualny (9 wywiadów- w każdej z 9 gmin LGD)

Cel: poznanie opinii / potrzeb Burmistrzów i Wójtów 9 gmin partnerskich LGD na temat planowanych projektów infrastrukturalnych

Grupa: 1 osoba

Czas trwania: 1 h

Moderator: badacz prowadzący wywiad

Dobór uczestników: Burmistrzowie/Wójtowie 9 gmin

Dodatkowe:  Wywiad indywidualny może być prowadzony w oparciu o kwestionariusz, scenariusz lub dyspozycje do wywiadu.

Przebieg:

1. Przygotowanie scenariusza

2. Pilotaż scenariusza

3. Rekrutacja uczestników

4. Realizacja wywiadów

5. Opracowanie wyników

 

6. Spotkanie konsultacyjne (1 spotkanie dla przedstawicieli 9 gmin LGD)

Cel: poznanie opinii uczestników na temat opracowanej na podstawie poprzednich spotkań Analizy SWOT oraz celów LSR

Grupa: 5-50 osób

Czas trwania: 1,5-2 h

Moderator: niekoniecznie

Dobór uczestników: otwarty, interesariusze

Dodatkowe:   obecność ekspertów, spotkanie powinno się powtórzyć jeżeli jest potrzeba przedstawienia opracowanych przez eksperta rozwiązań

Opis: dyskusja dotycząca problemów odnoszących się do konkretnego zagadnienia, proponowanie rozwiązań przez uczestników i ekspertów, opracowanie rozwiązań przez ekspertów, przedstawienie opracowanych rozwiązań i ponowna dyskusja

 

W każdej z 9 gmin partnerskich LGD Polesie odbędzie się minimum 1 spotkanie o charakterze partycypacyjnym.

 

Proponowany harmonogram spotkań obejmuje spotkania o charakterze grupowym, z wyłączeniem badań ankietowych oraz wywiadów indywidualnych, które prowadzone będą w 9 gminach LGD Polesie.

 

Harmonogram spotkań grupowych

 

Nazwa Gminy 

Miejscowość / Miejsce spotkania 

Termin spotkania 

Planowany program spotkania wraz z godzinami spotkania

Gmina Puchaczów

Puchaczów/Gminny Ośrodek Kultury

20.08.2015

 

 

9.00-12.00 Warsztaty przyszłościowe – wypracowanie wizji danego miejsca metodą warsztatową

Gmina Spiczyn

Spiczyn/sala konferencyjna UG 

20.08.2015

 

 

13.00-16.00 Warsztaty przyszłościowe

Gmina Wierzbica

Wierzbica/sala konferencyjna UG

19.08.2015

 

 

9.00-12.00 Warsztaty przyszłościowe

Gmina Urszulin

Urszulin/sala konferencyjna UG

19.08.2015

 

 

13.00- 16.00 Warsztaty przyszłościowe

 

Gmina Uścimów

Uścimów/sala konferencyjna UG

26.08.2015

 

 

9.00-12.00 Warsztaty przyszłościowe

Gmina Sosnowica

Sosnowica/Gminny Ośrodek Kultury

26.08.2015

 

 

13.00- 16.00 Warsztaty przyszłościowe

Gmina Cyców

Cyców/sala konferencyjna UG

27.08.2015 

 

 

10.00-13.00 Warsztaty przyszłościowe                     
13.00-15.00 Spotkanie fokusowe z przedsiębiorcami z gmin LGD: Cyców, Wierzbica, Urszulin, Puchaczów

Gmina Łęczna

Łęczna/sala konferencyjna UM

28.08.2015

 

 

 

10.00-13.00 Warsztaty przyszłościowe                     
13.00-15.00 Spotkanie fokusowe z przedsiębiorcami z gmin LGD: Łęczna, Ludwin, Spiczyn, Sosnowica, Uścimów

Gmina Ludwin

Ludwin/Centrum Spotkań Mieszkańców

02.09.2015

 

 

10.00-13.00 Warsztaty przyszłościowe
13.00-16.00  Grupa robocza ds. projektów parasolowych – gminy Ludwin, Cyców, Wierzbica, Urszulin, Puchaczów

Gmina Spiczyn

Spiczyn/sala konferencyjna UG

03.09.2015

 

 

10.00-13.00 Warsztaty przyszłościowe

13.00-16.00  Grupa robocza ds. projektów parasolowych – gminy Spiczyn, Uścimów, Sosnowica, Łęczna

Gmina Cyców

Cyców/sala konferencyjna UG

18.09.2015

9:00 – 11:00 Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami wszystkich gmin LGD


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót