Aktualności

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

Urząd Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10C ogłasza przetarg na sprzedaż: 10 sztuk drzew /Topola czarna/ na pniu z pasa drogowego drogi gminnej Nr 105115L - działka Nr 212 w Jawidzu.
Cena wywoławcza brutto: 4.000,00 złotych /słownie złotych: cztery tysiące/.
 
Termin realizacji od 15 października 2015r. do 20 grudnia 2015 r .
 
Sprzedający posiada prawomocną decyzję Starosty Powiatu Łęczyńskiego zezwalającą na usunięcie drzew objętych przetargiem.
 
Kupujący ponosi koszty wycinki drzew, załadunku i transportu drewna oraz pozostałe koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w terenie prowadzonych prac oraz jego uprzątnięciem.
 
O zakup mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  • Prowadzą działalność gospodarczą w zakres której wchodzi wycinka i usuwanie drzew,
  • Dysponują odpowiednim sprzętem do wykonania wycinki drzew, załadunku i transportu pozyskanej grubizny i gałęzi. 
  • Zatrudniani pracownicy prowadzący wycinkę drzew posiadają przewidziane prawem  uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac w tym uprawnienia do  obsługi pił mechanicznych.  
Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Poświadczone kserokopie zaświadczeń o szkoleniu BHP pracowników zatrudnianych przy wycince drzew oraz uprawnień do obsługi pił mechanicznych do ścinania drzew.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i miejscem usuwania drzew, załączoną specyfikacją techniczną usuwania drzew oraz instrukcją bezpiecznej pracy przy podcinaniu i ścince  drzew.
  • Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i sprzętem niezbędnym do realizacji umowy.
Kryterium wyboru oferty jest maksymalna cena brutto w złotych za wszystkie drzewa oferowane do sprzedaży.
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej podpisanej, opieczętowanej kopercie z napisem „Oferta w sprawie przetargu na Sprzedaż  drzew na pniu z pasa drogowego drogi gminnej  Nr 105115L - w Jawidzu. 
 
Ofertę należy sporządzić wg wzoru Nr 1 załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę. 
 
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 6 do dnia 14 sierpnia 2015 r. do  godz. 900.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 2 w dniu 14 sierpnia  2015 r. o godz. 1000.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

– Janusz Fitzerman tel. 81 75-77-026.

- Maciej Uszyński  tel.81 75-77-069
 
 
Załączniki:

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót