Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 7 lipca 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 7 lipca 2015

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn”. Dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn, 10C , pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00 .
Spiczyn, dnia 07.07.2015r.    
OŚ.6220.17/2014.2015 
 
 
Na podstawie art. 49 i  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn” wszczętego przez Wójta Gminy Spiczyn w dniu 10.12.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej w opiniach sanitarnych z dnia 08.01.2015 r. i  z dnia 05.05.2015 r. oznaczonych Nr ONS-NZ.700-01/15  oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie z dnia 26.06.2015 r. Nr WOOŚ.4240.174.2014.LS wyrazili opinie, że dla omawianego przedsięwzięcia realizowanego w miejscowościach Spiczyn, Stawek, Ludwików i Kijany  nie ma potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko.  
 
      W związku z powyższym informuję strony postępowania i zainteresowanych  o możliwości zapoznania się z dokumentacją wniosku  o wydanie decyzji wraz z opiniami  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej do dnia  24.07.2015 r. w  Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn, 10C , pok. nr 2 w godz. 800-1400 .
 
Ponadto informuję strony postępowania i zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w /w sprawie w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w Urzędzie Gminy Spiczyn,  21-077 Spiczyn 10C w terminie do dnia 24.07.2015 r.
 
Zgodnie  z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje wójt  na  którego obszarze  przedsięwzięcie jest realizowane, po uzyskaniu opinii   i  uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Stronami postępowania są właściciele działek na terenie których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele działek sąsiednich.
 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) strony postępowania są zawiadamiane  o istotnych ustaleniach w ramach toczącego się postępowania w formie obwieszczeń.
 
Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Spiczyn oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Gminy Spiczyn.
 
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Dorota Szczęsna
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót