Aktualności

Informacja Wójta Gminy Spiczyn z dn. 24.06.2015 r.

Informacja Wójta Gminy Spiczyn z dn. 24.06.2015 r.

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że na wniosek Stowarzyszenia Oświatowego „CJZ” z siedzibą w Charlężu – Kolonii 17, 21-077 Spiczyn zamierza zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. na podstawie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawieprzycach.
 
PP. 525.1.2015
 
 
Termin realizacji zadania: od dnia 1.07.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.
 
 
Każdy zainteresowany w terminie od dnia 24.06.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można kierować drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn lub elektroniczną na adres: gmina@spiczyn.pl z dopiskiem: „uwagi do oferty CJZ”.
Informacja wraz z kopią oferty zostaje zamieszczona:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej UG Spiczyn,

  2. na tablicy ogłoszeń UG Spiczyn,

  3. na stronie internetowej gminy (www.spiczyn.pl).

Spiczyn, dnia 24.06.2015 r.
 
 
Załączniki: 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót