Aktualności

Zawiadomienie o IX sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o IX sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2015 r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się IX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 
 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie      od Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków w Lublinie prawa własności nieruchomości położonej w Zawieprzycach.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Spiczyn.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Spiczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Spiczyn.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Dejko


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót