Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn. 8.06.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn. 8.06.2015

WÓJT GMINY SPICZYN ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Spiczyn, położonych w obrębie Ziółków, gm. Spiczyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: Nr 225/1 o pow. 0,1884 ha i Nr 225/2 o pow. 0,1884 ha, mające urządzoną Księgę wieczystą Nr LU1I/00161900/3.

Dane dotyczące nieruchomości i warunki przetargu :

 1. Nieruchomości stanowią działki powstałe z podziału działki Nr 225, na której zlokalizowany był budynek szkoły podstawowej,
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomości leżą na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo zagrodowe (symbol w planie MR),
 3. W terminie do dnia 29 maja 2015 r. określonym do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie,
 4.  Nieruchomości są wolne od obciążeń,
 5. Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi :
- 52.200,-zł - działki Nr 225/1,
- 52.200,-zł - działki Nr 225/2,
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %,
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2015 r. w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn:
- działki Nr 225/1 - o godz. 1000,
- działki Nr 225/2 - o godz. 1100,
 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, tj. 5.220,-zł dla każdej z działek, najpóźniej do dnia 7 lipca 2015r.,
 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych, na konto Urzędu Gminy  Spiczyn w Banku Spółdzielczym Niemce O/Spiczyn
                           Nr 38 8702 1011 1000 0140 2000 0060,
 3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
 4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 5. Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie i tego nie usprawiedliwi, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi,
 6. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Spiczyn, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod nr 817577069.

 zobacz ZARZĄDZENIE i OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn. 8.06.2015 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót