Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczy terenów działek ozn. nr ew. 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1436, 1501, 1502 zlokalizowanych w miejscowości Jawidz, przeznaczonych pod tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, uwzględnionych ponownie w projekcie studium na skutek przyjętych uwag Zarządzeniem Nr 19.2015 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 19 maja 2015 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 25.06.2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Spiczynie  w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: gmina@spiczyn.pl do Wójta Gminy Spiczyn z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2015r.

Załączniki:


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót