Aktualności

Zawiadomienie o VII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o VII sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2015 r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się VII sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych gminy.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia głównych kierunków pracy i sposobów realizacji zadań Rady Gminy Spiczyn na lata 2014-2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spiczyn w 2015 r.”
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy 
Joanna Dejko

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót