Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dnia 6.05.2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dnia 6.05.2015 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spiczyn
 Spiczyn, dnia 06.05.2015 r.
ZP.6720.9.2015
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Spiczyn uchwały Nr VII.27.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn.
 
Zakres opracowania obejmuje granice administracyjne gminy.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Spiczynie, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, w terminie do dnia 1 czerwca 2015 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót