Aktualności

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie zaprasza do wzięcia udziału w Pierwszej Edycji Konkursu Literackiego

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie zaprasza do wzięcia udziału w Pierwszej Edycji Konkursu Literackiego

pod patronatem Wójta Gminy Spiczyn (konkurs na opowiadanie, wiersz…) ,,Moja mała ojczyzna-historie Gminy Spiczyn”
 
REGULAMIN:
1. Cele konkursu:
  • -zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej;
  • -rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości;
  • -ukazanie piękna Gminy Spiczyn.
 
2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1) Kl.0-3
2)Kl.4-6
3)Gimnazjum
4) Szkoły ponadgimnazjalne
 
3. Prace nadesłane(dostarczone) na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie lub wiersz o tematyce związanej z wydarzeniami, historiami, legendami związanymi z Gminą Spiczyn ( ludzie, miejsca, obiekty…)
 
5. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym.
 
6. Utwór należy podpisać.
 
Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje:
 
Temat utworu oraz oznaczenie gatunku literackiego ( opowiadanie, wiersz), imię i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 
7. Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii ,,opowiadanie”, a w kategorii ,,wiersz” maksymalnie 2 utwory.
 
8. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.
 
9. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac, ponadto zgodą na podawaniu do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, informacji o zajętym miejscu oraz jego wizerunku, wyłącznie do celów związanych z przebiegiem konkursu i upowszechnianiem informacji o jego rozstrzygnięciu.
 
 
11)Termin nadsyłania( dostarczenia w g.8.00-11.00 do GCK)
Do: 13.05.15:

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie

Ziółków 49B, 21-077 Spiczyn

12.Profesjonalne jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy, a nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów. Nadesłane prace wejdą w skład zbiorów GCK w Ziółkowie. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody i podziękowania będą wręczane podczas Majówki w Zawieprzycach w dn.17.05.15.

Nagrodzone prace będą prezentowane w GCK w Ziółkowie w czerwcu (termin zostanie podany na stronie internetowej Organizatora).

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót