Aktualności

Obwieszczenie o numerach i granicach obowdów głosowania

Obwieszczenie o numerach i granicach obowdów głosowania

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Spiczyn Nr 129 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Spiczyn na stałe obwody głosowania (Dz.Urz. Woj. Lub z 2013 r. poz. 750), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 188)

podaję do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP, wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Kijany, Ludwików, Stawek, Spiczyn

Lokal Gimnazjum, Spiczyn 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Charlęż

Lokal Szkoły Podstawowej,

Charlęż – Kolonia 17,

3

Sołectwo Jawidz

Lokal Szkoły Podstawowej, Jawidz 109 B,

4

Sołectwa: Zawieprzyce, Zawieprzyce-Kolonia

Lokal Szkoły Podstawowej Zawieprzyce 121,

5

Sołectwa: Januszówka, Stoczek, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Ziółków

Lokal Szkoły Podstawowej Januszówka 33A,

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Spiczynie, lokal Gimnazjum jest przeznaczona do głosowania korespondencyjnego.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar taki należy zgłosić w Urzędzie Gminy Spiczyn w dowolnej formie do dnia 27 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca na pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej do 5 maja 2015 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 
Wójt Gminy Spiczyn
/-/ Dorota Szczęsna
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót