Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

I. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Nazwa wybranego oferenta: Uczniowski Klub Sportowy „Atak Spiczyn”, 21-077 Spiczyn 8,
2. Nazwa zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach i zawodach w siatkówce i pływaniu,
3. Wysokość przyznanych środków publicznych: 7.000,-zł (słownie złotych: siedem tysięcy).

4. Nazwa wybranego oferenta: Ludowy Klub Sportowy „Iskra”, 21-077 Spiczyn,
5. Nazwa zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach i zawodach w zapasach,
6. Wysokość przyznanych środków publicznych: 20.000,-zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

7. Nazwa wybranego oferenta: Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”, Jawidz 109B,
8. Nazwa zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach i zawodach w tenisie stołowym i lekkoatletyce,
9. Wysokość przyznanych środków publicznych: 5.000,-zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
II. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1. Nazwa wybranego oferenta: Stowarzyszenie „Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń”.
2. Nazwa zadania publicznego: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Gimnazjum w Spiczynie w 2015 roku.
3. Wysokość przyznanych środków publicznych: 30.000,-zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Spiczyn, dnia 26.01.2015 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Dorota Szczęsna

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót