Aktualności

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Urząd Gminy Spiczyn w ramach realizowanego przez Gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zaprasza lekarzy weterynarii i właścicieli gospodarstw rolnych do złożenia oferty cenowej dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych obejmującej zakres usług określonych w załączonym wzorze umowy. Oferty można składać w Urzędzie Gminy Spiczyn w pokoju nr 4 do godziny 14.00 dnia 26 lutego 2015 r. Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy według załączonego wzoru.

 

 

 

WZÓR
U M O W A

zawarta w dniu ……………… r.

w Spiczynie pomiędzy Gminą Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy ……….     

zwaną            w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a lekarzem weterynarii …………………………………,

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

 1. Zapewnienie całodobowej, także w dni wolne od pracy i święta,  opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Spiczyn, po każdorazowym zgłoszeniu przez  upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Spiczyn lub Policji.
 2. Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych,  lub czasowo odebranych ich właścicielowi lub posiadaczowi w gospodarstwie rolnym  spełniającym  wymogi określone   w     Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  28 czerwca 2010 r w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej/Dz. U. z 2010 Nr116 poz.778/ oraz  w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej / Dz. U. z 2010 Nr 56 poz. 344 z późn. zm./.

§ 2

W razie nieobecności Zleceniobiorca zobowiązany jest do wskazania zastępstwa realizującego w jego imieniu postanowienia umowy.

§ 3

Zamawiający zapłaci w ciągu 7 dni od dnia otrzymania rachunku na konto Zleceniobiorcy:

 1. Ryczałtowaną kwotę za gotowość  określoną w § 1ust. 1  za jeden miesiąc  w wysokości ……………………………...  /słownie /brutto/
 2. Za  faktyczną usługę w ramach opieki weterynaryjnej  zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, kwotę w skład której wchodzą koszty dojazdu, badania klinicznego, koszty leków i leczenia, koszty transportu do lecznicy, i hospitalizacji do czasu odbiory zwierzęcia przez schronisko.
 3. Ryczałtowaną kwotę za gotowość  określoną w § 1ust. 2  za jeden miesiąc  w wysokości ………………………….zł  /słownie /brutto/.
 4. Za  faktyczną usługę w ramach zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w skład której wchodzi również  utrzymanie  za 1 dobę :a/zwierzęta duże /koń, krowa -  ……………….. zł /brutto/,

b/zwierzęta średnie /trzoda chlewna, owca- …. zł/brutto/.

 

§ 4

W uzasadnionych przypadkach koszty  leczenia zwierzęcia gospodarskiego  umieszczonego w gospodarstwie rolnym określonym niniejszą umowa,   ponosi Zamawiający.

Łączna kwota wypłacona Wykonawcy za czas trwania umowy nie może przekroczyć  zł.

§ 5

Zleceniobiorca odpowiada za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji  § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 6

 1. Umowa została  zawarta  na czas określony od 1 marca 2015 r.  do 31 marca 201 6 r.
 2. Umowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem stron lub po jednomiesięcznym miesięcznym okresie wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa może ulec rozwiązaniu w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia w przypadku niedotrzymania przez jedną ze stron warunków umowy. Rozwiązanie następuje z chwilą otrzymania oświadczenia przez drugą stronę.

 

§ 7

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Lublinie.
 4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 Zamawiający 

                                                                    Zleceniobiorca


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót