Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 2 marca 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 2 marca 2015 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 10.03.2015 r. do 08.04.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczy terenu działek ozn. nr ew. 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1436, 1501, 1502 zlokalizowanego w miejscowości Jawidz, przeznaczonego pod tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, które zostały z projektu zmiany studium wyeliminowane na skutek zgłoszonej w tym zakresie uwagi, przyjętej Zarządzeniem Nr 8.2015 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 17.02.2015 r.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.04.2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Spiczynie w godz. od 10.00 do 11.00.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: gmina@spiczyn.pl do Wójta Gminy Spiczyn z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2015r.
 
Wójt Gminy
mgr inż. Dorota Szczęsna
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót