Aktualności

Zaproszenie do składania ofert - Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Zaproszenie do składania ofert - Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Spiczyn w ramach realizowanego przez Gminę „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” zaprasza uprawnionych wykonawców do złożenia oferty cenowej na demontaż, zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w ilości ok. 12,4 Mg oraz zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w ilości ok. 35,8 Mg.

 

Termin realizacji zamówienia od 15 kwietnia 2015 r. do 15 września 2015 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem „Oferta w sprawie usuwania azbestu w 2015 r."

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru Nr 1 załączonego do niniejszego Zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 4 do dnia 30 marca 2015 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3 w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 10.00.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która będzie zapewniała najtańszą realizację zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Janusz Fitzerman tel. 81 757 70 26.

 

Załaczniki:


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót