Aktualności

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn

Dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Spiczyn raportu o stanie gminy za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
Na sesji Rady Gminy Spiczyn, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn, Wójt Gminy Spiczyn przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.
 
Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się w debacie.
 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Spiczyn (pok. 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (15 czerwiec 2019 r. – sobota).
 
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie będzie dostępny w sekretariacie Urzędu oraz na stronie internetowej.
 
Spiczyn, dnia 03 czerwca 2019r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak            
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót