Aktualności

Zintegrowani

Zintegrowani

Szanowni Państwo, Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zintegrowani”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego– z obszarów objętych programem rewitalizacji w wieku 18-67, w tym w szczególności:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne z III profilem wsparcia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w
 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
 
W ramach projektu oferujemy:
 • Diagnozę potrzeb.
 • Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora).
 • Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych.
 • Zajęcia z trenerem aktywności.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia do wyboru:
  • Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 144 h
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 96 h
 • STAŻE 3 lub 4 - miesięczne.
 
W ramach projektu zapewniamy również:
 • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 957,38 zł netto w przypadku szkoleń 144 – godzinnych lub 638,25 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • poczęstunek i ciepły posiłek.
 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 380.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
 
ulotka
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót