Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedna. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wójt Gminy Spiczyn zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zaktualizowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód rzeki zlokalizowanej w miejscowości Spiczyn, gm. Spiczyn.
I - Zamawiający: Gmina Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn
NIP: 505 00 32 832
Telefon: 81 75 77 048
 
I. Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje aktualizacji opracowania operatu wodnoprawnego w formie opisowo-graficznej w zakresie wymaganym przez art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (tekst jedn. z 2018r. poz. 2268 ze zm.). Operat wodnoprawny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dwóch egzemplarzach na nośniku elektronicznym. Operat wodnoprawny stanowiący przedmiot zamówienia będzie stanowić podstawę do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego.
 
Dodatkowe informacje:
Przepustowość¢ oczyszczalni ścieków w Spiczynie, gm. Spiczyn wynosi Qśr=200m 3 /d.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bystrzyca.
Dla oczyszczalni był już sporządzony operat wodnoprawny w 2009 r.
Gmina posiada aktualne wyniki analiz ścieków oczyszczonych.
 
II - Termin wykonania operatu: do dnia 28.02.2019 r.
 
III - Sposób przygotowania: Oferty
 
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. W przypadku ofert przysłanych pocztą na kopercie należy umieścić napis: OFERTA — operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych”
 
IV- Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie pokój nr 6 Urzędu Gminy w Spiczyn, Spiczyn 10c, przesłać pocztą tradycyjną, e-mail na adres: gmina@spiczy.pl - do dnia 14.02.2019 r. godz. 9.00.
 
V - Kryterium wyboru oferty:
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi zawarte w
zapytaniu ofertowym.
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o wyjaśnienia
dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
 
Wykonawca może przed upływem terminu skradania ofert zmienić lub wycofać
swoja ofertę bez podania przyczyny.
 
Z-ca Wójta Gminy Spiczyn

Bernadeta Przybylska-Bartnik
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót