Aktualności

Zarządzenie Nr IV.4.2019 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 18 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr IV.4.2019 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 18 stycznia 2019 r.

W sprawie zwołania zebrań wiejskich dla dokonania wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Spiczyn.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.  36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Spiczyn z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zwołuje się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Spiczyn dla dokonania wyborów sołtysów i rad sołeckich, według harmonogramu stanowiącego załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
 
O terminach i miejscach zebrań wyborczych powiadamia się mieszkańców poprzez rozplakatowanie ogłoszeń lub przez sołtysa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
                                
Wójt Gminy Spiczyn
-//-         
Dorota Szczęsna
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót