Aktualności

NOWY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA STRAŻAKÓW Z GMINY SPICZYN

NOWY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA STRAŻAKÓW Z GMINY SPICZYN

W dniu 19 października 2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Spiczyn odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu medycznego i ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
Przekazania sprzętu dokonała Wójt Gminy Spiczyn – Pani Dorota Szczęsna w obecności Skarbnika Gminy – Pani Joanny Grabowskiej oraz Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Spiczynie mł. kpt. Pana Mirosława Smolaka. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: dh Łukasz Bondos – Prezes OSP Charlęż, dh Piotr Smolarz – Prezes OSP Januszówka, dh Artur Barczak – Prezes OSP Jawidz, dh Roman Stadnik – Prezes OSP Spiczyn oraz inni druhowie z wymienionych jednostek OSP.
 
Nowy sprzęt przekazano jednostkom: OSP Spiczyn – jednostce włączonej do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, OSP Jawidz – jednostce planowanej do włączenia do struktur KSRG oraz jednostkom OSP Charlęż i OSP Januszówka. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła: 35.545,90 , na zakup którego Gmina Spiczyn otrzymała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 99% czyli: 35.190,44, zapewniając wkład własny gminy w wysokości 1% tj.: 355,46 zł.
 
W ramach otrzymanych środków zrealizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości” poprzez zakup dla jednostek:
 
  1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Charlężu – zestawu ratowniczego PSP R-1 z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera,
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszówce – zestawu ratowniczego PSP R-1 z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera,
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Spiczynie – defibrylatora ZOOL AED 3 oraz zestawu ratowniczego PSP R-1 z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera,
  4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu – defibrylatora ZOOL AED 3, zestawu ratowniczego PSP R-1 z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera, zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera, zestawu do stabilizacji pojazdu, pilarki do drewna, detektora napięcia i sprzętu do oznakowania terenu akcji.
 
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Spiczyn realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
 
Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt medyczny i techniczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielenia pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót