Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza podmioty posiadające uprawnienia w zakresie usuwania drzew do złożenia oferty na Usunięcie drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych w m. Spiczyn.

OŚ.6131.3.2018 Spiczyn, 17.01 2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza podmioty posiadające uprawnienia w zakresie usuwania drzew do złożenia oferty na

Usunięcie drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych w m. Spiczyn.

      Opis przedmiotu zamówienia:

1. Usunięcie czterech sztuk drzew:

- drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni: 70cm, 84cm, 131cm i 140cm zlokalizowane na działce nr 588/1, obręb Spiczyn, na terenie Szkoły Podstawowej.

Wycinka piłą mechaniczną poprzez odcięcie z wykorzystaniem pojazdu z wysięgnikiem, gałęzi, konarów i pnia drzew na wysokości 5 cm od poziomu gruntu.  Zamawiający zastrzega, że uprzątnięcie terenu z gałęzi po wyciętym drzewie zapewni Wykonawca przez złożenie w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie w/w działki.

2. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych na czterech drzewach:

- drzewa z gatunku lipa drobnolistna

Przycięcie drzew polegało będzie na usunięciu konarów i gałęzi zwieszających się nad sąsiadującą nieruchomością oraz skróceniu koron w dopuszczalnym przepisami stopniu

Wycinka drzew, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna być wykonywana w taki sposób i w takich warunkach pogodowych, aby nie naruszyć istniejącej roślinności oraz urządzeń, instalacji i zabudowy w bezpośrednim otoczeniu usuwanego drzewa.

Przed złożeniem ofert oferent zapozna się z przedmiotem zamówienia przy udziale osoby reprezentującej Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 31 stycznia 2018r.

W razie braku warunków umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu, przesunięcie terminu realizacji zamówienia do : 28 lutego 2018r.

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia oraz  sposób uzyskania informacji: inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Agnieszka Chowicka, tel. 81 75 77 048, pok. nr. 7 Urząd Gminy Spiczy.

Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 do dnia 24 stycznia 2018r do godz. 10 00 na adres Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

Oferta należy złożyć w zamkniętej podpisanej opieczętowanej kopercie z napisem

„ Oferta na usunięcie drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych”

Rozpatrywane będą oferty z datą wpływu 24 stycznia 2018r do godz. 10 00

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakres której wchodzi wycinka i usuwanie drzew,
  2. Dysponują odpowiednim sprzętem do wykonania wycinki drzew.
  3. Zatrudniani pracownicy prowadzący wycinkę drzew posiadają przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac w tym uprawnienia do obsługi pił mechanicznych.

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów:

  1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie której wchodzi wycinka i usuwanie drzew,
  2. Poświadczone kserokopie zaświadczeń o szkoleniu BHP pracowników zatrudnianych przy wycince drzew oraz uprawnień do obsługi pił mechanicznych do ścinania drzew.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i miejscem usuwania drzew,
  4. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót