Aktualności

Sala konferencyjna

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XLII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 03 listopada 2022 r. tj. czwartek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XL i XLI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Spiczyn za 2021 rok.
 7. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn za 2021 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Spiczyn z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r.
 9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. 2021/2022 w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez Kuratora Oświaty w Lublinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawieprzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek o których mowa w art. 2 pkt 1, 2a, 2b i 7 ustawy Prawo oświatowe.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2022r.
 13. Informacja w sprawie ceny drewna przyjmowanej do ustalenia podatku leśnego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na 2023 rok”.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 19. Zamknięcie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 

 

 

 

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia. 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót