Aktualności

Zawiadomienie o XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2017 r. tj. środa o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L Zawieprzyce-Zawieprzyce-Kolonia’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spiczyn na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1.09.2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. oraz planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn i inne organy od dnia 1 września 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.164.2017 Rady Gminy Spiczyn z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Spiczyn oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
 Joanna DejkoZgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ niniejsze zaproszenie na sesję stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji bez prawa do zachowania wynagrodzenia.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót