Aktualności

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + oraz LUBELSKA AKADEMIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30 +

Uczestnicy będą mieli szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

 • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
 • roczne wsparcie finansowe do 18 000 zł w kwocie 1 500 zł miesięcznie
 • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.


Grupę docelową obu projektów łącznie stanowi 50 osób (25 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w województwie lubelskim, będących bez pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteri
a: 

 • jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • powyżej 30 roku życia,
 • znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należy przynajmniej do jednej z poniższych grup: 
  • kobiety, 
  • osoby długotrwale bezrobotne, 
  • osoby niepełnosprawne, 
  • osoby w wieku od 50 roku życia, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego 
 • zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG. 


* z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów do 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.

* spośród grupy docelowej minimum 3 osoby to osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej. (Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS)

 

Więcej informacji na stronie:

www.centrum.kompass-consulting.pl


Biuro projektu
ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin 
tel: + 48 510 798 140
e-mail: lubelskiecentrum-lbl@kompass-consulting.pl  


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót