Aktualności

grafika z napisem Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy - ważne informacje

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób mieszkających i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym najuboższych energetycznie, przy opłacaniu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spiczyn,

Informujemy, że do 31 października 2022 r. można składać wnioski na Dodatek Osłonowy. W tym celu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spiczynie (GOPS) pod numerem telefonu: 81 75 78 186.

Więcej o Dodatku Osłonowym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy 

GRAFIKA Z DANYMI

domekDo otrzymania Dodatku Osłonowego wymagane jest złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, którą można wypełnić w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Spiczyn lub samodzielnie elektronicznie na stronie internetowej: https://ceeb.gov.pl/ 

 


 

 

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób mieszkających i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym najuboższych energetycznie, przy opłacaniu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu.

 

Ważne!

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
o na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

o w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek osłonowy nie będzie przysługiwał.

 

Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną już rozpatrzone.

 

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

 • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Spiczyn mogą złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00.
 • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można także złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • Wniosek można również przesłać listownie z dopiskiem „dodatek osłonowy” na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie, Spiczyn 10C, 21-077 Spiczyn.

 

 

 

Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

 • dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku
 • dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

 

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:

 • Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.

 

Podstawa prawna:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000002

 

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod nr tel: 81 75 78 186

 

Ikona docWniosek o dodatek osłonowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [147.00 KB]

 

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót