Aktualności

Osoba z dokumentem

ZARZĄDZENIE Nr V.2.2022 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót