Aktualności

ZAWIADOMIENIE  O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD  1 LUTEGO 2017 R.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD  1 LUTEGO 2017 R.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) zawiadamiam:

Rada Gminy Spiczyn Uchwałą Nr VII.142.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

POUCZENIE

  1. W miesiącu styczniu zostaną doręczone indywidualne zawiadomienia informujące o zmianie stawki. 
  2. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
  3. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu od miesiąca lutego 2017, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  4. Zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzje określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.


Dziennik urzędowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [491.90 KB]

Zawiadomienie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [464.66 KB]
Autor: Gmina Spiczyn
Powrót