Aktualności

Osoba trzymająca dokument w ręku

ZARZĄDZENIE Nr V.38.2021 WOJTA GMINY SPICZYN z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, z późn. zm.) § 1 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXV/207/10 Rady Gminy Spiczyn z dnia  23 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 131, poz. 2216) oraz § 10 uchwały Nr VII.46.2015 Rady Gminy Spiczyn z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Spiczyn (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2688) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuje się do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wymieniony w § 1 projekt zostaje udostępniony do konsultacji w okresie: 27.10. – 12.11.2021 r.

§ 3

Szczegółowy sposób konsultacji określony został w ogłoszeniu o konsultacjach, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Opinie i uwagi należy składać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sławomir Kamiński – inspektor w Urzędzie Gminy Spiczyn.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:  

Ikona docxTreść zarządzenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.37 KB]

Ikona docxZałącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.53 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.43 KB]

Ikona docxZałącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.63 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót