Aktualności

Osoba podpisująca dokument

ZARZĄDZENIE Nr V.59.2020 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót