Aktualności

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn

Dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Spiczyn raportu o stanie gminy za 2019 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
Na sesji Rady Gminy Spiczyn, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn, Wójt Gminy Spiczyn przedstawi raport o stanie Gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.
 
Raport o stanie Gminy Spiczyn został zamieszczony przez Wójta Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=515.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Spiczyn pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy Spiczyn (pok. 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie będzie dostępny w sekretariacie Urzędu oraz na stronie internetowej.

Spiczyn, dnia 10 czerwca 2020 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
(-) Artur Barczak
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót