Aktualności

Informacja dla Mieszkańców Gminy Spiczyn

Informacja dla Mieszkańców Gminy Spiczyn

Maiąc na uwadze zainteresowanie Mieszkańców z terenu Gminy Spiczyn oraz massmediów przekazuję informację dotyczącą projektu pn. "Energia odnawialna w Gminie Spiczyn” złożonego w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, iż w związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby punktów, kwalifikującej złożony przez nas wniosek do dofinansowania montażu instalacji informuję, że wniosek aplikacyjny złożony przez Gminę Spiczyn uzyskał maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów w niemal wszystkich ocenianych kryteriach.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót