Aktualności

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dn. 20.09.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SPICZYN W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SPICZYN NA LATA 2016 – 2026.
Na podstawie artykułów 7 ust. 3 oraz 17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Spiczyn w informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn na lata 2016 - 2026.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach rewitalizacji, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn na lata 2016 – 2026.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 27 września 2016 roku do 27 października 2016 roku:
  • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
    (pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu Gminy Spiczyn.
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie w dniu 28 września 2016 roku, w godzinach od 1700 do 1800 , w Kijanach, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn na lata 2016 - 2026. W dniu spotkania odbędzie się również spacer studyjny na terenie rewitalizacji w Kijanach.

Na stronie internetowej Gminy będzie dostępna ankieta - formularz fiszki projektu rewitalizacyjnego.  Składanie fiszek pomysłów drogą mailową na adres gmina@spiczyn.pl lub w wersji papierowej na wyznaczonych spotkaniach konsultacyjnych lub w urzędzie Gminy w pokoju nr 6. Ankiety będą przyjmowane do dnia 10 października 2016 roku.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spiczyn na lata 2016 - 2026 będzie, w okresie konsultacji, dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spiczyn oraz w sekretariacie UG Spiczyn w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy Spiczyn.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. 

 

Wójt Gminy Spiczyn
/-/

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót