Aktualności

Zaproszenie z dn. 12.09.2016

Zaproszenie z dn. 12.09.2016

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza producentów do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk /nowych/ kontenerów Kp-7 otwartych do miejscowości Spiczyn, gm. Spiczyn w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne jakie powinny spełniać kontenery:

  1. Dwukomorowe wyposażone w przegrodę uchylną , montowaną w połowie kontenera umożliwiającą  rozładunek każdej komory oddzielnie.
  2. Kontener wyposażony w hak i dwuskrzydłowe urządzenie bramowe oraz rolki jezdne.
  3. Na ścianach bocznych po dwa uchwyty do mocowania łańcuchów samochodu śmieciarki.
  4. Szkielet kontenera  wykonany z profilu ze stali  hutniczej 160 mm.
  5. Poszycie boczne i przegroda wykonane z  blachy stalowej  o grubości 2,5 mm, dno  z blachy stalowej  o grubości 3 mm.
  6. Całość zabezpieczona podwójnie antykorozyjnie,
  7. Gabaryty typowe dla kontenera Kp-7 dostosowanego do wszelkich samochodów bramowych i hakowych.                                                                                                                              

            Termin realizacji zamówienia do 23.09.2016 r. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem „Oferta  na sprzedaż kontenerów Kp.-7, lub mailowo na adres:  gmina@spiczyn.pl.

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru załączonego do niniejszego Zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 4 do dnia 16 września 2016 r. do godz. 9.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do godz. 8.00 w w/w dniu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 7 w dniu   16.09 2016 r. o godz. 10.00.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która będzie zapewniała najtańszą realizację zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  jest  Janusz Fitzerman tel. 81 75-77-048.

 

 

Załącznik:

Wzór oferty., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.75 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót