Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Spiczyn obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały (Załącznik nr 1) w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Spiczyn obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

§ 2

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Spiczyn oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, w zakresie projektu dokumentu, o którym mowa w § 1.

§ 3

1. Formą konsultacji jest:

1) wypełnienie internetowego formularza ankiety na temat problemów Gminy, które mogą być skutecznie ograniczane przez realizacje działań związanych z rewitalizacją,(Załącznik nr 4)

2) spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 7 lipca  2016 r. o godz. 17,00, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie

3) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały, o którym mowa w § 1;

4) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały, o którym mowa w § 1.

2. Opinie co do treści projektu uchwały w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: gmina@spiczyn.pl, opinie co do treści projektu uchwały w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c

§ 4

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii i wniesieniu uwag do treści projektu dokumentu wymienionego w § 1.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie wszystkich mieszkańców Gminy Spiczyn.

§ 5

1. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 30 czerwca 2016 r. do 10 sierpnia 2016r.

1) wypełnienie internetowego formularza ankiety będzie możliwe w dniach od 29 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016r

2) spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie 7 lipca 2016 r.

3) opinie co do treści projektu uchwały będzie można składać w terminie od  rozpoczęcia konsultacji do dnia 10 sierpnia 2016 r.

§ 6

Warunkiem wyrażenie opinii co do treści projektu uchwały w konsultacjach jest podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

§ 7

Opinie i uwagi, o których mowa w § 6 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem, o którym mowa
w § 1.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy
                                                                                                                            - // - 
mgr inż. Dorota Zofia Szczęsna
 
 
Załączniki:
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót