Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 21.04.2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 21.04.2016

dotyczące wywozu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Spiczyn przypomina mieszkańcom, że zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250) właściciele, których nieruchomości nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową  oczyszczalnię ścieków bytowych.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności przez okazanie  umów i dokumentów uiszczenia opłat za te usługi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz na kwartał.

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Spiczyn są:

  1. Sławomir Kozak, Janowice 77, 21- 007 Mełgiew,  tel. 601 276 070; 
  2. PGKiM Łęczna spółka z o.o., ul. Krasnostawska 54, 21-010 Łęczna tel. 81 752 10 44;
  3. Żaneta Staszewska P.H.U., ul. Niecała 15/25, 20-080 Lublin, tel. 530 830 174 lub 790 899 081.

 

WÓJT GMINY
mgr inż. Dorota Szczęsna 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót