Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.03.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.03.2016

OŚ.6220.4.2016
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. U. z 2016 r., poz. 23 / w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej, ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 L Kijany – Zezulin” realizowanego na działkach  w Kijanach , gmina Spiczyn Nr  108, 153, 119, 127/1, na działkach Nr 609, 619 w Stoczku, gm. Spiczyn, na działce Nr 404 w Ziółkowie gm. Spiczyn, oraz na działce Nr 416  w miejscowości  Zezulin Niższy w gminie Ludwin, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.03.2016r. Nr WOOŚ.4240.39.2016.PP  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej z dnia 09.03.2016 r.  Nr ONS.NZ.700.8.2016,  w dniu 24.03.2016r. Wójt Gminy Spiczyn wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego zadania.
 
Stronami postępowania są właściciele działek sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji.   
   
W związku z powyższym informuję strony postępowania , że dokumentacja wniosku  o wydanie decyzji, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej oraz Postanowienie Wójta Gminy Spiczyn z 24.03.2016 r.  są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10 C,  pok. Nr 2 w godz. 8.00 – 14.00  w terminie do dnia 24.03.2016 r. do 30.04.2016 r.  
 
Ponadto informuję strony postępowania i zainteresowanych  o możliwości składania uwag i wniosków w /w sprawie w formie pisemnej, elektronicznej na adres gmina@spiczyn.pl, lub ustnej w Urzędzie Gminy Spiczyn,  21-077 Spiczyn 10C  w terminie do dnia 08.04.2016 r.
 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ) strony postępowania są zawiadamiane  o istotnych ustaleniach w ramach toczącego się postępowania w formie obwieszczeń.
 
Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Spiczyn i Gminy Ludwin  oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn i Urzędu Gminy Ludwin oraz   w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.  
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót