Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 8.03.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 8.03.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej, ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 L Kijany – Zezulin” realizowanego na działkach w Kijanach , gmina Spiczyn Nr 108, 153, 119, 127/1, na działkach Nr 609, 619 w Stoczku, gm. Spiczyn, na działce Nr 404 w Ziółkowie gm. Spiczyn, oraz na działce Nr 416 w miejscowości Zezulin Niższy w gminie Ludwin, Wójt Gminy Spiczyn wszczął w tej sprawie postępowanie administracyjne.

 Większa część obszaru objętego wnioskiem znajduje się na terenie gminy Spiczyn.       

Zgodnie z art. 75 ust. 4 w/w ustawy w  przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt gminy na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanym wójtem,  po uzyskaniu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.  

Stronami postępowania są właściciele działek sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji.       

W związku z powyższym informuję , że dokumentacja wniosku o wydanie decyzji jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10 C,  pok. Nr 2 w godz. 8.00 – 14.00  w terminie do dnia 08.03.2016 r. do 31.03.2016 r.  

Ponadto informuję strony postępowania i zainteresowanych  o możliwości składania uwag i wniosków w /w sprawie w formie pisemnej, elektronicznej na adres gmina@spiczyn.pl ,   lub ustnej w Urzędzie Gminy Spiczyn,  21-077 Spiczyn 10C  w terminie do dnia 31.03.2016 r.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) strony postępowania są zawiadamiane  o istotnych ustaleniach w ramach toczącego się postępowania w formie obwieszczeń.

Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Spiczyn i Gminy Ludwin  oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn i Urzędu Gminy Ludwin oraz  w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.  

WÓJT GMINY
      / - /
  mgr inż. Dorota Szczęsna
 

OŚ.6220.17.2014.2015 

 


 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót