Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 04.02.2016r

Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 04.02.2016r

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach” zlokalizowanego na działkach Nr 1971/1, 1972/1, 1972/3 i 1972/4 w miejscowości Zawieprzyce, gmina Spiczyn.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o u udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję wydaje Wójt Gminy na obszarze której realizowane jest przedsięwzięcie,  po uzyskaniu opinii i uzgodnień od  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.
 
W związku z powyższym informuję strony postępowania oraz społeczeństwo, że dokumentacja wniosku o wydanie decyzji jest wyłożono do wglądu od dnia O5.02.2016 r. do dnia 26.02.2016 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn, Spiczyn 10C, pok. Nr 2 w godz. 8.00-14.00.
 
 
Ponadto informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w/w sprawie w formie pisemnej, elektronicznej na adres gmina@spiczyn.pl,  lub ustnej w Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10c w terminie do dnia 26.02.2016 r. 
 
Stronami postępowania są właściciele działek sąsiadujących z działkami, na których realizowane będzie przedsięwzięcie.
 
Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Spiczyn oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn, tablicy ogłoszeń sołectwa Zawieprzyce. 
 
 
 
WÓJT GMINY
 
mgr inż. Dorota Szczęsna
 
Załączniki
 
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 04.02.2016r [plik pdf, rozmiar: 407 kb]

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót