Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie o przetargu z dn. 30.12.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu z dn. 30.12.2015 r.

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza producentów do złożenia oferty cenowej na dostawę 3 sztuk /nowych/ kontenerów Kp-7 zamkniętych siatkowych na teren gminy Spiczyn w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne jakie powinny spełniać kontenery:

 1. Część dachowa wyposażona w 6 szt. jednakowych otworów wrzutowych z klapami,  po 3 z każdej strony.  
 2. Ściany boczne z siatki z drutu stalowego o przekroju 4 mm.
 3. Kontener wyposażony w hak i urządzenie bramowe.
 4. Na ścianach bocznych po dwa uchwyty do mocowania łańcuchów samochodu śmieciarki.
 5. Szkielet kontenera i płozy wykonane z kształtownika o grubości  4 mm.
 6. Poszycie boczne i dach z blachy stalowej  o grubości 2 mm, dno  z blachy stalowej o grubości 3 mm. 
 7. Całość zabezpieczona  podwójnie antykorozyjnie, a wnętrze dodatkowo farbami bitumicznymi.
 8. Gabaryty typowe dla kontenera Kp-7 dostosowanego do wszelkich samochodów bramowych i hakowych. 
 9. Wierzchnie części kontenera malowane na kolor jasnoszary /do uzgodnienia/.

                     

Termin realizacji zamówienia do  27 stycznia 2016 r.  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem „Oferta  na sprzedaż kontenerów Kp.-7, lub mailowo na adres:  gmina@spiczyn.pl

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru załączonego do niniejszego Zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 4 do dnia  7 stycznia  2016 r. do godz. 9.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do godz. 8.00 w w/w dniu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 2 w dniu   7 stycznia 2016 r. o godz. 10.00.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która będzie zapewniała najtańszą realizację zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się  z wykonawcami  jest 

Janusz Fitzerman tel. 81 75-77-026.

 

Załącznik:

 1. Wzór oferty plik doc, rozmiar 11KB
 2. Wzór oferty plik pdf, rozmiar 66KB

 

Wójt Gminy Spiczyn
-//- 
Dorota Szczęsna
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót