Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 30.10.2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 30.10.2015 r.

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że w dniach: 26.10. – 9.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn w pok. Nr 7, w godzinach pracy urzędu oraz w BIP-ie i na stronie internetowej gminy Spiczyn: www.spiczyn.pl zostaje udostępniony do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok”.

 

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których obszarem działania jest teren Gminy Spiczyn: 

a/ mogą wyrażać swoje opinie lub uwagi w sprawie treści projektu programu,

b/ mogą uzyskiwać odpowiedzi na postawione pytania dot. projektu programu,

c/ mogą przedkładać swoje propozycje do treści programu. 

2. W/wymienione organizacje mogą składać swoje opinie  lub uwagi dot. treści projektu programu drogą:

a/ pocztową na adres: Urząd Gminy, 21-077 Spiczyn 10c,

b/ elektroniczną na adres: gmina@spiczyn.pl

c/ pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Gminy, pok. Nr 7. 

3. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 5 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie w BIP, na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 7 dni. 

4. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje będą ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

Załaczniki: Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót