Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn. 21 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn. 21 lipca 2015 r.

WÓJT GMINY SPICZYN ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Spiczyn, położonych w obrębie Ziółków, gm. Spiczyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
Nr 225/1 o pow. 0,1884 ha i Nr 225/2 o pow. 0,1884 ha,  mające urządzoną Księgę wieczystą Nr LU1I/00161900/3.
 
Dane dotyczące nieruchomości i warunki przetargu :
 1. Nieruchomości stanowią działki powstałe z podziału działki Nr 225, na której zlokalizowany był budynek szkoły podstawowej,
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomości leżą na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo zagrodowe (symbol w planie MR), 
 3. W terminie do dnia 29 maja 2015 r. określonym do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie, 
 4. Nieruchomości są wolne od obciążeń, 
 5. Pierwszy przetarg na sprzedaż tych działek odbył się w dniu 10 lipca 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu. Cena wywoławcza każdej z działek wynosiła: 52200,-zł
 6. Cena wywoławcza netto nieruchomości w drugim przetargu wynosi: 
  1. - 47.000,-zł - działki Nr 225/1, 
  2. - 47.000,-zł - działki Nr 225/2. 

   Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %,
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn: 
  1. - działki Nr 225/1 - o godz. 1000
  2. - działki Nr 225/2 - o godz. 1100,
 8. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, tj. 4.700,-zł dla każdej z działek, najpóźniej do dnia 24.08.2015 r., 
 9. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych, na konto Urzędu Gminy  Spiczyn w Banku Spółdzielczym Niemce O/Spiczyn Nr 38 8702 1011 1000 0140 2000 0060
 10. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
 11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 12. Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie i tego nie usprawiedliwi, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi,
 13. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Spiczyn, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod nr 817577069.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót