Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na:  Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Gimnazjum w Spiczynie w 2018 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Gimnazjum w Spiczynie w 2018 roku.

Wójt Gminy Spiczyn działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2018 r.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót