Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dn. 20.07.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dn. 20.07.2017 r.

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza podmioty posiadające uprawnienia w zakresie usuwania drzew do złożenia oferty na usunięcie drzew w m. Spiczyn, gm. Spiczyn.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  • usunięcie trzech sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni na wysokości 130 cm- 296, 296, 300 (cm), zlokalizowanych na działce nr 455, obręb Spiczyn gm. Spiczyn,

Wycinka poprzez odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i pnia drzew na wysokości 5 cm od poziomu gruntu.

Wycinka drzew, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna być wykonywana w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącej roślinności oraz urządzeń, instalacji i zabudowy w bezpośrednim otoczeniu usuwanego drzewa i na szlakach komunikacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie.

Przed złożeniem ofert oferent zapozna się z przedmiotem zamówienia przy udziale osoby reprezentującej Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017r.

Kontaktu w sprawie zamówienia oraz  sposób uzyskania informacji: tel. 81 75 77 048, Urząd Gminy Spiczyn. 

Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pokoju  nr 6 do  dnia 26.07.2017r do godz. 10 00  na adres Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, bądź elektronicznej na adres mailowy gmina@spiczyn.pl.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej podpisanej opieczętowanej kopercie z napisem 

„Oferta na usunięcie drzew”

Rozpatrywane będą oferty z datą wpływu 26.07.2017 r. do godz. 10 00

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

  • Prowadzą działalność gospodarczą w zakres której wchodzi wycinka  i usuwanie drzew,
  • Dysponują odpowiednim sprzętem do wykonania wycinki drzew. 
  • Zatrudniani pracownicy prowadzący wycinkę drzew  posiadają przewidziane prawem  uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac w tym uprawnienia do  obsługi pił mechanicznych.  

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów:

  • Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie której wchodzi wycinka i usuwanie drzew.
  • Poświadczone kserokopie zaświadczeń o szkoleniu BHP pracowników  zatrudnianych przy wycince  drzew oraz uprawnień do obsługi pił mechanicznych do ścinania drzew.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu   i miejscem usuwania drzew. 
  • Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót