Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Dokument

Informacja o przebiegu konsultacji

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że w dniach 27.10. —12.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn był udostępniony do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok".
W tym czasie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których obszarem działania jest teren Gminy Spiczyn, mogły wyrażać swoje opinie lub uwagi w sprawie treści projektu programu, mogły uzyskiwać odpowiedzi na postawione pytania dotyczące programu oraz przedkładać swoje propozycje co do treści programu.
 
W okresie wyznaczonym na konsultacje żadna z organizacji pozarządowych, ani żadne inne uprawnione podmioty nie wyraziły swoich opinii, uwag, ani nie przedłożyły swoich propozycji co do proponowanej treści programu. W związku z powyższym przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy program będzie zgodny z treścią projektu programu udostępnionego do konsultacji.
 
Informacja niniejsza podlega ogłoszeniu przez okres 7-miu dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Spiczyn, w BIP-ie oraz na stronie internetowej Gminy Spiczyn.
 
Spiczyn, dnia 15.11.2021 r. 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót