Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Dokument w ręce

ZARZĄDZENIE Nr 43.2021 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 4 listopada 2021 r,

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Spiczyn za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320, ze zm.) zarządzam, co następuje: 
§ 1. 
Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Spiczyn, w zamian za pierwszy dzień „świąt Bożego Narodzenia" przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r. 
§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy. 
§3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót