Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Dokument w dłoni

WÓJT GMINY SPICZYN OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem lokalu mieszkalnego, komunalnego położonego w Kijanach 4/3 na czas nieoznaczony

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o powierzchni  83,00 m², położony w Kijanach 4/3, znajdujący się na działce nr 77/15 ob. Kijany, KW LU1S/00012782/9.

 

 1. Przedmiot przetargu:
  1. lokal mieszkalny znajdujący się działce nr 77/15 ob. Kijany, gmina Spiczyn, woj. lubelskie
  2. powierzchnia lokalu: 83,00 m²
  3. opis nieruchomości - lokal mieszkalny znajduje się na pierwszym piętrze budynku, będącym własnością Gminy Spiczyn w którym funkcjonuje NZOZ Kijany. Wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną. Lokal po generalnym remoncie zakończonym w grudniu 2020 r. Lokal składa się z kuchni, łazienki, przedpokoju
   i dwóch pokoi. Wyposażony w piecyk gazowy do podgrzewania ciepłej wody, armaturę sanitarną.  Centralne ogrzewanie dostarczane przez NZOZ Kijany w ramach odrębnej opłaty.

 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  lokal przeznaczony jest wyłącznie do celów mieszkalnych.

 3. Termin i miejsce przetargu:
  Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2021 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Spiczyn,(sala konferencyjna),  21-077 Spiczyn 10 c. 

 4. Wysokość stawki wywoławczej:
  Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  2,90 zł. brutto, plus
  w przypadku tego lokalu 10% wynikające z przyjętego przez Radę Gminy Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Spiczyn na lata 2021 – 2025.

 5. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości:
  Najem na czas nieoznaczony. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową.

 6. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja:
  Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 264,77 zł. brutto  miesięcznie. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

 7. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe.

 8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie mniej niż 0,10 zł. 

 9. Kryteria wyboru oferty:
  Najwyższa proponowana cena czynszu z tytułu najmu na miesiąc w zł brutto.

 10. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:
  Organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.

 11. Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
  • podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),
  • wszelkie sprawy adaptacyjne, zabezpieczające, przystosowujące lokal Najemca będzie prowadził na własny koszt.

 12. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać:
  w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu Gminy Spiczyn w godzinach od 9:00 do 13:00.

 13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 14. Przystąpienie do przetargu oznacza, że:
  uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

 15. Informacje dodatkowe: 
  O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony
  w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku najmu nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału
  w przetargu i najem nieruchomości.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Spiczyn, pokój nr  9, tel. (0-81) 531-71-21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
  w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

  Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.spiczyn.pl i bip.spiczyn.pl, a także tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spiczyn.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót