Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 9 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dnia 9 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie Wójt Gminy Spiczyn informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2017 r. dotyczący wsparcia zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą:
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Gimnazjum w Spiczynie w 2017 roku.
 
W związku z powyższym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Spiczyn, mogą do dnia 21.12.2016 r. zgłaszać swoich kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty, które wpłyną na realizację tego zadania. Osoby zgłoszone zostaną poinformowane o powołaniu do komisji. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.


Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.88 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót