Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Stos segregatorów na biurku

ZARZĄDZENIE Nr 18.2021 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 18 maja 2021r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Spiczyn za święto przypadające w dniu 1 Maja 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320,) zarządzam, co następuje: 

 

§1

Ustalam dzień 4 czerwca 2021r. (piątek), dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Spiczyn, w zamian za święto  "1 Maja" przypadające w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 1 maja 2021 r. 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ikona pdfTreść zarządzenia w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [23.67 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót